При визначенні сфер наукових досліджень Східноукраїнська наукова юридична організація керується пріоритетними напрямами  розвитку правової науки на 2016-2020 рр., які були затвердженні загальними зборами Національної академії правових наук України 03 березня 2016 р.

 

Правові механізми забезпечення і захисту прав
та свобод людини

1. Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння, підвищення правової свідомості та правової культури в контексті глобалізації та євроінтеграції.
2. Єдність прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу (світоглядно-методологічні аспекти).
3. Становлення й розвиток правових механізмів забезпечення та захисту прав людини.
4. Удосконалення правових механізмів забезпечення прав і свобод людини та громадянина (теоретико-методологічні та практико-прикладні аспекти).
5. Міжнародні стандарти та державно-юридичні засоби забезпечення прав людини в Україні.
6. Рішення Європейського суду з прав людини в механізмі забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина.
7. Особливості реалізації, механізми забезпечення й гарантій основних суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів особи.
8. Захист прав людини в умовах військового конфлікту, правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9. Проблеми гармонізації прав людини, інтересів суспільства та прав інтелектуальної власності.
10. Біобезпека як складова права інтелектуальної власності.
11. Управління правами інтелектуальної власності на фармацевтичному ринку з позиції пріоритетів прав людини.
12. Правове регулювання створення та функціонування патентних пулів (задачі та функції національних патентних пулів у соціально- пріоритетних сферах держави).
13. Правове регулювання створення національної ради платників податків, з метою захисту основних економічних прав та свобод людини.
14. Впровадження інституту публічного звітування органів державної влади з приводу витрачання бюджетних коштів.

 

Проблеми формування національної правової системи України
та її адаптація до європейського права

1. Світоглядно-методологічні проблеми реформування правової системи України.
2. Закономірності становлення та розвитку держави і права України на різних етапах її історії.
3. Співвідношення й взаємодія національного та міжнародного права.
4. Основні правові цінності Європейського Союзу і Ради Європи.
5. Адаптація законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу.
6. Сучасні тенденції тлумачення права.
7. Розвиток нових галузей права та законодавства (медичне право, космічне право, військове право, економіка права, ІТ право тощо).
8. Особливості регулювання в приватному та публічному праві.
9. Регулювання сфери суспільних відносин (галузеві порівняльно-правові дослідження).
10. Право і демократія в умовах формування й розвитку правової системи України.
11. Забезпечення реалізації принципів справедливості та верховенства права у процесі здійснення правосуддя.
12. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання.
13. Методологічні проблеми забезпечення єдності судової практики.
14. Сучасні тенденції й напрями розвитку правової системи України.
15. Нормотворча та правозастосовна діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
16. Правове забезпечення розроблення проекту Закону України «Про нормативно-правові акти».
17. Забезпечення перекладу текстів європейських нормативно-правових актів.
18. Правова допомога в імплементації європейського законодавства.
19. Адаптація та гармонізація вітчизняного законодавства до законодавчих стандартів ЄС.

 

Правове забезпечення державного будівництва
та розвитку політичної системи

1. Конституційно-правова реформа в Україні на сучасному етапі.
2. Захист національних інтересів України у міжнародних юрисдикційних механізмах.
3. Функціональні та інституційні аспекти організації та здійснення державної влади.
4. Правове регулювання державної служби в Україні та правові механізми усунення корупційних явищ у системі державної служби.
5. Реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів.
6. Проблеми та перспективи розвитку політичної системи в Україні.
7. Правове забезпечення адміністративної реформи в умовах становлення та розвитку сучасного українського конституціоналізму.
8. Проблеми вдосконалення правового регулювання компетенції органів публічної влади.
9. Конституційно-правове регулювання механізму реалізації публічної влади в Україні.
10. Проблеми функціонування органів виконавчої влади та адміністративно- правових відносин на сучасному етапі.
11. Проблеми вдосконалення організації та функціонування влади на місцевому рівні.
12. Проблеми правового статусу тимчасово окупованих територій України.


Правові основи територіальної організації влади
та місцевого самоврядування в Україні
та напрями їх вдосконалення

1. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні та напрями його вдосконалення.
2. Модернізація публічно-владного управління на місцевому та регіональному рівнях.
3. Системно-структурна організація місцевого самоврядування: інституціональний та функціональний аспекти.
4. Удосконалення правового регулювання статусу суб'єктів місцевого самоврядування та форм локальної демократії.
5. Організаційно-правові основи нормотворчості суб'єктів місцевого самоврядування в Україні.
6. Децентралізація влади в умовах сучасного українського унітаризму.
7. Проблеми правового регулювання та забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування.
8. Удосконалення організаційно-правового механізму державного контролю та нагляду за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
9. Проблеми правового регулювання адміністративно-територіального устрою України.
10. Проблеми формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації.
11. Шляхи розвитку фінансової незалежності (основи, ресурсів) територіальної громади.

 

Поглиблення приватноправових засад функціонування громадянського суспільства в умовах євроінтеграції

1. Проблеми реалізації та захисту фундаментальних прав людини у сфері приватного права.
2. Удосконалення цивільного, цивільно-процесуального, сімейного та трудового законодавства у світлі євроінтеграційних процесів.
3. Методологічне забезпечення єдності судової практики у процесі застосуванні цивільного, сімейного та трудового законодавства.
4. Напрямки вдосконалення цивільного судочинства та розвитку альтернативних способів вирішення цивільно-правових (комерційних) спорів.
5. Удосконалення механізму цивільно-правового регулювання та забезпечення його ефективності.

 

Правове регулювання інноваційного розвитку України

1. Правове забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору.
2. Нові правові підходи до забезпечення права на приватність.
3. Інноваційні механізми державного регулювання господарських відносин в Україні.
4. Забезпечення прав людини в умовах упровадження електронного урядування в Україні та світі.
5. Державна політика щодо стимулювання підприємництва в умовах протидії ризикам загострення економічної кризи.
6. Проблеми правового забезпечення становлення та функціонування ринку фінансових послуг в Україні.
7. Забезпечення демонополізації економіки й розвитку конкуренції в Україні.
8. Правові засади управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки України.
9. Правове забезпечення розвитку регіональних інноваційних систем.
10. Господарсько-правове забезпечення інноваційного розвитку України.

 

Правове забезпечення інформаційної сфери України

1. Теоретико-правові основи інформаційного права, становлення і розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань, національного і глобального інформаційного простору, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів суспільства і держави в інформаційній сфері.
2. Теоретико-методологічні засади формування і реалізації державної інформаційної політики, правового регулювання інформаційної діяльності та розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України.
3. Правові засади інформаційної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, органів охорони правопорядку і правосуддя, військових формувань, підприємств, закладів, установ та організацій різних форм власності, неурядових організацій та інших інститутів громадянського суспільства.
4. Правовий режим інформації, інформаційних ресурсів, продукції і послуг, інформаційних технологій, систем і мереж, інформаційної інфраструктури та регулювання доступу до них; право власності в інформаційній сфері.
5. Правове забезпечення функціональних напрямів інформаційної діяльності: адміністративні послуги і доступ до публічної інформації; телекомунікації, зв’язок, інформатизація; глобальні інформаційні мережі, реклама; видавнича, бібліотечна, архівна і музейна справи; державна статистика, документообіг; інформаційна діяльність в галузях освіти і науки, культури і мистецтв, в економічній, фінансовій, банківській та інших сферах.
6. Правове регулювання розвитку вітчизняної індустрії високотехнологічної інформаційної продукції, розробки і впровадження новітніх інформаційних технологій, програмної та іншої інформаційної продукції і послуг; формування національних інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури.
7. Правові засади розвитку національних засобів масової інформації, захисту прав і свобод професійної діяльності журналістів, запобігання інформаційній експансії та монополізації національного інформаційного простору, утвердження в національному інформаційному просторі духовних, культурних і моральних цінностей народу України.
8. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки України як однієї з основних функцій держави. Правові засади захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації, протидії негативним інформаційним впливам та впливам інформаційних технологій на шкоду людині, суспільству та держави.
9. Основи правової інформатики, системної інформатизації нормотворчої, правозастосовної й правоосвітньої діяльності, розвитку електронного державного управління. Проблеми впровадження й розвитку інформаційно-правових підсистем електронного парламенту та уряду, електронних систем і баз даних у галузі держави і права в контексті децентралізації влади в Україні.
10. Проблеми юридичної відповідальності, протидії злочинам та іншим правопорушенням в інформаційній сфері.

 

Правове забезпечення розвитку фінансової системи

1. Використання європейських моделей реформування податкової та бюджетної сфери.
2. Аналітично-експертне опрацювання проектів нормативно-правових актів, що стосуються окремих аспектів публічних фінансів.
3. Налагодження міжнародних зв'язків з провідними науково-дослідними установами країн-членів ЄС, які займаються науково-теоретичним забезпеченням модернізаційних процесів у сфері публічних фінансів.
4. Забезпечити формування та широке застосування новітніх методів наукового пізнання у процесі науково-теоретичного опрацювання фінансово-правової проблематики.
5. Здійснення науково-теоретичного опрацювання фінансово-правової проблематики орієнтуючись на суспільно-політичні та соціально- економічні реалії.
6. Забезпечення реалізації принципів верховенства права, справедливості і рівності у сфері оподаткування.
7. Проблеми та перспективи розвитку бюджетних (міжбюджетних) відносин.
8. Фінансова політика та податкова політика щодо стимулювання розвитку економіки в сучасних умовах.
9. Проблеми правового забезпечення реформування системи державного соціального страхування.
10. Розвиток диспозитивних методів регулювання у сфері фінансів (оподаткування).
11. Проблеми реформування податкового законодавства.

 

Фундаментальні та прикладні проблеми наукового забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні

1. Вплив кримінально-правових наук на законодавство та практику боротьби зі злочинністю в Україні.
2. Проблеми кримінально-правового забезпечення охорони безпеки особи, суспільства, держави та людства від злочинних посягань.
3. Теоретичні та прикладні засади запобігання злочинності в умовах реформування українського суспільства.
4. Політика держави у сфері боротьби з корупційною злочинністю: проблеми відповідальності та запобігання.
5. Реформування органів кримінальної юстиції України в умовах європейської інтеграції та глобалізації.
6. Проблеми використання інновацій у боротьбі зі злочинністю.
7. Теоретичні та прикладні проблеми криміналістичного та судово- експертного забезпечення боротьби зі злочинністю.
8. Теоретичні та практичні проблеми боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності.

 

Правове забезпечення в галузі національної безпеки
та міжнародного правопорядку

1. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки як однієї основних функцій держави, формування та реалізації державної політики у цій сфері в інтересах людини, суспільства і держави.
2. Правові основи захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності й недоторканості кордонів України, захисту прав та безпеки людини і громадянина.
3. Методологічні та прикладні засади розвитку законодавства з питань національної безпеки і оборони, правового забезпечення управління, організації та діяльності системи суб'єктів сектору безпеки України.
4. Правові засади забезпечення національної безпеки у зовнішньо і внутрішньо політичній сферах, у сфері державної безпеки, у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону.
5. Модернізація правової політики України щодо стратегій економічної, енергетичної та екологічної безпеки в умовах глобальних і регіональних трансформацій.
6. Правові засади реформування і розвитку системи національної безпеки та оборони, суб'єктів сектора безпеки і оборонно-промислового комплексу в контексті євроатлантичної інтеграції України.
7. Правове забезпечення функціонування недержавних суб’єктів сектору безпеки як складової системи забезпечення національної безпеки України.
8. Проблеми правової охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності у сфері національної безпеки і оборони.
9. Правові проблеми формування і розвитку систем міжнародної та регіональної (субрегіональної) безпеки, міжнародного співробітництва у цій сфері та гармонізації національного законодавства з нормами міжнародного права, законодавством ЄС і стандартами НАТО в галузі безпеки.
10. Проблеми запобігання, виявлення, попередження і припинення та юридичної відповідальності за злочини й інші правопорушення у сфері національної безпеки та міжнародного правопорядку.
11. Проблеми боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та корупцією, правового забезпечення оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності.
12. Правові аспекти становлення і розвитку демократичного цивільного контролю над воєнною організацією, державними і недержавними суб'єктами сектору безпеки.

 

Правове забезпечення формування та реалізації
екологічної політики, земельної та аграрної реформи в Україні

1. Формування наукових концепцій екологічного права та законодавства.
2. Дослідження актуальних проблем систематизації та кодифікації екологічного, земельного та аграрного законодавства.
3. Дослідження стану та перспектив законодавчого регулювання екологічної безпеки.
4. Розвиток права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (навколишнє природне середовище) та загальних екологічних прав людини та громадянина.
5. Дослідження договірних відносин в екологічному законодавстві України.
6. Дослідження права ЄС та втілення його стандартів у національне екологічне законодавство.
7. Актуальні проблеми використання, відтворення та охорони природних ресурсів і комплексів (земель, вод, надр, рослинного та тваринного світу, природних ресурсів виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України).
8. Екологічна безпека та інтелектуальна власність. Зелена економіка, інновації та інтелектуальна власність.
9. Міжнародне співробітництво у сфері збереження біологічного різноманіття та правової охорони сортів рослин та порід тварин.
10. Проблеми реформування аграрного законодавства.
11. Дослідження актуальних проблем відносин власності на землю.
12. Дослідження земельно-реєстраційних відносин.
13. Розробка економіко-правового механізму використання та охорони земель.
14. Актуальні проблеми реформування земельного законодавства.

 

Регулювання правової охорони та захисту прав
інтелектуальної власності

1. Право інтелектуальної власності: історичні, гносеологічні, праксеологічні, методологічні, інституційні аспекти.
2. Адаптація національного законодавства України до законодавства з інтелектуальної власності Європейського Союзу.
3. Міжнародні правові та економічні стандарти у сфері інтелектуальної власності та інноваційного розвитку України.
4. Правове регулювання конкуренції на ринку об’єктів інтелектуальної власності у зоні вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.
5. Проблеми захисту об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет.
6. Міжнародні стандарти охорони та захисту прав інтелектуальної власності у державній політиці України.
7. Правова охорона нетипових (некласичних) об’єктів інтелектуальної власності.
8. Юрисдикційні та неюрисдикційні засоби захисту прав інтелектуальної власності: шляхи вдосконалення.
9. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: шляхи вдосконалення законодавства та правозастосування.
10. Патентна юстиція: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні.
11. Альтернативні засоби розв’язання спорів, що виникають з порушення прав інтелектуальної власності.
12. Правове забезпечення формування та реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності та інноваційного розвитку України.
13. Підтримка та просування об’єктів інтелектуальної власності в контексті створення бренду «Україна» та популяризації України в світі.
14. Національна система правової охорони інтелектуальної власності: проблеми інституційного складу та компетенцій.
15. Національна культура через призму інтелектуальної власності: проблеми правового забезпечення.
16. Ідеї, винахідництво, інноваційна діяльність, інтелектуальна власність у сфері освітньої та наукової діяльності: впровадження досвіду розвинених країн світу в національні освіту та науку.

Найближчі наукові заходи

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ»

11–12 березня

2022 р.

м. Харків

 

Детальніше...